Beschikbare informatie over deze foto

Kruispunt Burgemeester Baumannlaan - 2e Hogenbanweg.

Vastgelegde informatie over deze foto

Titel Hoek 2e Hogenbanweg
Locatie Baumannlaan, Burg.
Collectie ID 11009