14 mei 2023 t/m 29 oktober 2023

Expositie Turfwinning in Overschie

Vanaf zondag 21 mei tentoonstelling Turfwinning in Overschie

Van zondag 14 mei t/m zondag 29 oktober is in Museum Overschie een expositie ingericht over de turfwinning in Overschie. De tentoonstelling wordt begeleid door een aantal nevenactiviteiten in het Buitenmuseum en specifieke wandelingen.

Weinig inwoners van Overschie zullen beseffen dat de gronden buiten de bebouwde kom vroeger veel hoger lagen dan nu en dat in de 19e eeuw rondom het dorp omvangrijke veenplassen waren. Van dat laatste zijn de Overschiese plassen een overblijfsel.
Wij hebben onze veengrond hier voor een belangrijk deel weggebaggerd, gedroogd en opgestookt om ons zelf en de naburige steden warm te stoken. Hoe dat in zijn werk ging kun je zien aan de hand van de daarbij gebruikte gereedschappen en van veel beeldmateriaal. Op het YouTube kanaal van Museum Overschie staat een korte film over de turfwinning: https://www.youtube.com/watch?v=i7h-VWLDwyc&t=25s

Oud kaartmateriaal laat zien dat er in de directe omgeving van het oude dorp in de 19e eeuw nog heel veel plassen waren. Er waren zelfs beroepsvissers die van het vangen van zoetwatervis moesten bestaan.

De later weer drooggemalen polders hebben er samen met de steeds verdere verlaging van het grondwaterpeil voor gezorgd dat de bodem in de ons omringende veenweidegebieden sterk verdroogd is. Nu wordt bezien in hoeverre  het waterpeil daar weer moet worden verhoogd om CO2 te binden.

We gaan ook  na of in de sloten van het Buitenmuseum nog specifieke veenflora voorkomt en hoe het daar staat met de waterkwaliteit.

De tentoonstelling wordt 14 mei om 16.00 uur officieel geopend.