Recente Ontwikkelingen

In 2007 betrokken de eerste bewoners de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plaats van opgeheven sportterreinen en delen van het park Zestienhoven. Het zal nog jaren duren voordat deze woonwijk geheel voltooid zal zijn. Naast woningbouw zullen hier ook openbare voorzieningen en scholen komen. Nabij de oude dorpskern werd door de provincie Zuid-Holland de al sinds 1927 in discussie zijnde bochtafsnijding in de Delftse Schie een stap naderbij uitvoering gebracht. November 2009 stelden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorkeursvariant vast en stemden zij in met verdere voorbereiding en uitvoering daarvan. Ook een inrichtingsplan voor het daardoor oververblijvende ‘Veerhuiseiland’ zag het licht. Intussen is begonnen met de aanleg.

Meer weten

Nieuwbouw

Het einde van de oorlog luidde de wederopbouwperiode in. De samenleving en de economie in Nederland moesten weer op orde worden gebracht Door de verwoestingen tijdens de oorlog bestond er in Rotterdam grote woningnood. Vanaf 1946 ontwerpt de stedenbouwkundige Lotte Stam – Beese bij de dienst van Stadsontwikkeling van Rotterdam een plan voor een grote stadsuitbreiding in Overschie dat ten dele voortbouwt op al bestaande plannen: Kleinpolder. Het wordt een plan met veel hoogbouw, zich spiegelend in het water en met groene open ruimte. De werkende mens moet zich hier in rust kunnen ontspannen .

Het probleem van de tweedeling van Overschie door Rijksweg 13 probeert Lotte Stam op te lossen door er aan weerszijden een park omheen te projecteren. Van dit park is alleen het deel aan de westzijde gerealiseerd. Slechts een deel van haar plannen gaat door. Uiteindelijk ontstaat vanaf 1952 de dichtbevolkte wijk Overschie. Het omvat dan een zevental flats aan de Delfshavense Schie en een groot aantal blokken woningen met portiekflatjes Het maximum aantal inwoners beliep op het hoogtepunt in 1960 ruim 35.000 , een heel verschil met de ongeveer 19.000 van heden en de meer dan 11.000 bij de annexatie in 1941.

Bij de uitbreiding werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van systeembouw (het gebruik van kant en klare elementen, op deze schaal iets nieuws van na de oorlog) en er is een verscheidenheid aan dergelijke systemen gebruikt. Alleen de blokken aan de Oost Sidelinge vertonen nog in hoofdzaak uitwendig het oorspronkelijke ontwerp. In de wederopbouwplannen komt de oude dorpskern van Overschie niet meer voor. De oude bebouwing wordt grotendeels rijp geacht voor de sloper. Daarmee wordt geleidelijk aan een begin gemaakt, culminerend in de sloop van de historische bebouwing nabij de Lage Brug, eind jaren ’60 en begin jaren ’70. In de centrale winkelstraten langs de Burgemeester Baumannlaan,de daaraan grenzende straten en de Abtsweg werden de nieuwe winkels geprojecteerd.

Onder de openbare gebouwen uit de naoorlogse periode dragen de meeste een particulier karakter. Het zijn kerkgebouwen (N.H. Adventkerk aan de Abtsweg, de Gereformeerde Maranathakerk aan de Burgemeester Josselin de Jonglaan en de R.K. parochiekerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand aan de Burgemeester Baumannlaan), een particuliere bioscoop (Musica aan De Lugt, later gemeentelijk wijktheater) en een reeks van scholen, zowel in Kleinpolder Oost als West.

Meer weten

Overschie In WO II

Op vrijdag 10 mei 1940 landden Duitse parachutisten als onderdeel van een ‘Blitzkrieg’ aan de noordgrens van Overschie om Den Haag en de vliegvelden daaromheen te veroveren. Deze operatie mislukt en de Duitse luchtlandingstroepen onder generaal Von Sponeck krijgen opdracht om zich via het Westland en Kethel op Overschie terug te trekken.

Felle gevechten in en rond Overschie

Op zaterdag 11 mei komt Overschie al grotendeels in Duitse handen. De daaropvolgende dagen vinden op diverse plaatsen in Overschie felle gevechten plaats. De Duitse troepen worden in het nauw gebracht door de vanuit Delft oprukkende Nederlandse soldaten die enkele bedrijfsgebouwen in Overschie met artillerievuur beschieten.

Vijf moeilijke jaren

Maar op 14 mei maakt het bombardement op Rotterdam een acuut einde aan de gevechten, Nederland capituleert. De capitulatie luidt vijf moeilijke jaren in. Overschie maakt hetzelfde door als veel andere plaatsen van ons land. Jodenvervolging, verzet, honger en verplichte tewerkstelling, al of niet in Duitsland. Overschie bezit een relatief sterke NSB met een eigen kringhuis aan de Delftweg en een relatief sterk verzet.

Meer dan 200 doden

In totaal zijn meer dan 200 inwoners van Overschie omgekomen als gevolg van oorlogshandelingen of andere maatregelen van de bezetter. Enkele tientallen mensen kwamen om ten gevolge van honger of ontberingen. Op 5 mei 1945 wordt Overschie bevrijd, in het bijzonder door de Canadese militairen.

Bezoek ons archief

Oud-verzetsman Piet Snaathorst heeft jarenlang gewerkt aan een archief over de Tweede Wereldoorlog dat nu in Museum Oud Overschie toegankelijk is voor het publiek.

Achtergronden Overschie In WO II

We hebben uitgebreide achtergronden van Overschie In WO II verzameld. Klik op één van de onderstaande links voor een blik in dit archief.

1940 – 1945 Overschie In WO II

De meidagen van 1940

Henk Zeelenberg

Jaap van de Sande

Het toneel van vele oorlogsdrama´s

Daarnaast beschikt Museum Oud Overschie over uitgebreide documentatie met originele dagboeken en gespreksverslagen. Deze kunnen alleen op aanvraag worden ingezien.

Kunst en Cultuur

In de 17e eeuw lieten steeds meer vermogende burgers schilderijen maken of kochten die. Tussen 1680 en 1690 woonde in de Overschiese Dorpsstraat de bekende schilder Abraham van Beyeren. Hij schilderde vooral stillevens. In 1689, niet lang voor zijn dood, werden in de Overschiese herberg ‘De Vergulde Valck’ tien van zijn schilderijen geveild.

Van wat oudere datum – midden 17e eeuw – dateert het oudste schilderij van Overschie, dat het Overschiese Museum bezit. Het is een op paneel geschilderd werk van de Haarlemse schilder Cornelis Decker: Een gezicht vanaf de Schie met in het midden de dorpskerk en een ooievaarsnest op het dak. Decker schilderde in de trant van Jan van Goyen, die ook een tekening van Overschie maakte.

Over andere takken van kunst in die tijd weten we niet zoveel. Wel bezat Overschie een eigen Rederijkerskamer, waarvan de leden gezamenlijk de dicht- en voordrachtskunst beoefenden: De Rederijkerskamer ‘De Drie Roode Rozenknopjes’.

Meer weten

De Franse Invloed en Inval

In het laatste kwart van de 18e eeuw winnen de ideeën van de Franse Verlichting overal in Nederland sterk aan invloed. En dat vooral binnen de stedelijke elites die zich meer en meer van het in hun ogen conservatieve Oranjehuis afkeerden. Op het platteland, zoals te Overschie, lag dat wat anders. Waarschijnlijk door de houding van een deel van de middenstand, van de dorpsonderwijzer en de predikant, was hier een positiever houding tegenover de prinsgezinden aanwezig. Naast een patriottische sociëteit zag in Overschie ook een ‘Oranjesociëteit’ het licht, die zich daadwerkelijk in de wapenhandel bekwaamde. Enkele malen kwam het tot schermutselingen tussen beide groepen en hun aanhang in omringende plaatsen.

Met de inval van de Fransen in 1795 veranderde het politieke en bestuurlijke beeld geheel. De oude bestuurlijke indelingen werden opgeheven en er kwam ook te Overschie een ‘Comité Révolutionair’. Intussen had Overschie in de Franse tijd wel veel te lijden van de moeilijke economische situatie, de inkwartiering van Franse troepen en de requisities (verplichte schattingen in geld, goederen of mankracht).

Ook Overschiese jongemannen moesten deelnemen aan de veldtocht van Napoleon tegen Rusland. Na het vertrek van de Fransen in 1815 bleven de bestuurlijke veranderingen op hoofdlijnen intact en Overschie werd een zelfstandige gemeente met een eigen gemeentewapen (1816).

Toch wisten sommige mensen gedurende deze onstuimige periode zich in het zadel te houden: de eerste burgemeester van Overschie – Johannes de Groot Stiffrij – was burgemeester van 1811 tot 1831 maar hij was zijn loopbaan al als secretaris van Overschie onder het stadhouderlijk bewind begonnen. Sommigen vonden deze man later te zeer een ‘draaikont’, waarom veel later de gemeenteraad van Overschie zou besluiten geen straat naar hem te noemen. Alle andere burgemeesters zijn wel vernoemd.

Meer weten

Forenzen

In 2007 betrokken de eerste bewoners de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plaats van opgeheven sportterreinen en delen van het park Zestienhoven. Het zal nog jaren duren voordat deze woonwijk geheel voltooid zal zijn. Naast woningbouw zullen hier ook openbare voorzieningen en scholen komen. Nabij de oude dorpskern werd door de provincie Zuid-Holland de al sinds 1927 in discussie zijnde bochtafsnijding in de Delftse Schie een stap naderbij uitvoering gebracht. November 2009 stelden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorkeursvariant vast en stemden zij in met verdere voorbereiding en uitvoering daarvan. Ook een inrichtingsplan voor het daardoor oververblijvende ‘Veerhuiseiland’ zag het licht. Intussen is begonnen met de aanleg.

Meer weten

Verbindingen en Tollen

In 2007 betrokken de eerste bewoners de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plaats van opgeheven sportterreinen en delen van het park Zestienhoven. Het zal nog jaren duren voordat deze woonwijk geheel voltooid zal zijn. Naast woningbouw zullen hier ook openbare voorzieningen en scholen komen. Nabij de oude dorpskern werd door de provincie Zuid-Holland de al sinds 1927 in discussie zijnde bochtafsnijding in de Delftse Schie een stap naderbij uitvoering gebracht. November 2009 stelden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorkeursvariant vast en stemden zij in met verdere voorbereiding en uitvoering daarvan. Ook een inrichtingsplan voor het daardoor oververblijvende ‘Veerhuiseiland’ zag het licht. Intussen is begonnen met de aanleg.

Meer weten

Dagelijks Leven

In 2007 betrokken de eerste bewoners de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plaats van opgeheven sportterreinen en delen van het park Zestienhoven. Het zal nog jaren duren voordat deze woonwijk geheel voltooid zal zijn. Naast woningbouw zullen hier ook openbare voorzieningen en scholen komen. Nabij de oude dorpskern werd door de provincie Zuid-Holland de al sinds 1927 in discussie zijnde bochtafsnijding in de Delftse Schie een stap naderbij uitvoering gebracht. November 2009 stelden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorkeursvariant vast en stemden zij in met verdere voorbereiding en uitvoering daarvan. Ook een inrichtingsplan voor het daardoor oververblijvende ‘Veerhuiseiland’ zag het licht. Intussen is begonnen met de aanleg.

Meer weten

Ouderschie

In 2007 betrokken de eerste bewoners de nieuwe woonwijk die moet verrijzen op de plaats van opgeheven sportterreinen en delen van het park Zestienhoven. Het zal nog jaren duren voordat deze woonwijk geheel voltooid zal zijn. Naast woningbouw zullen hier ook openbare voorzieningen en scholen komen. Nabij de oude dorpskern werd door de provincie Zuid-Holland de al sinds 1927 in discussie zijnde bochtafsnijding in de Delftse Schie een stap naderbij uitvoering gebracht. November 2009 stelden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorkeursvariant vast en stemden zij in met verdere voorbereiding en uitvoering daarvan. Ook een inrichtingsplan voor het daardoor oververblijvende ‘Veerhuiseiland’ zag het licht. Intussen is begonnen met de aanleg.

Meer weten

Meer weten