In dit reglement worden de voorwaarden behandeld waaraan betalende en niet betalende bezoekers van Museum Overschie en het daarbij behorende Buitenmuseum dienen te voldoen. Het reglement is niet van toepassing op personen die op een andere manier gerechtigd zijn het terrein van het museum of de begraafplaats te betreden. Personen die het terrein betreden omdat het hek openstaat dienen zich onmiddellijk te melden bij de beheerder of dienstdoende museummedewerker om het doel van hun bezoek kenbaar te maken. Voor het bezorgen of afhalen van goederen dient men zich direct naar de overeengekomen plaats te begeven.

Tijdens de openingsuren van het museum kunnen bezoekers het Buitenmuseum kosteloos bezoeken. Kinderen tot 12 jaar zijn dan alleen welkom onder begeleiding van een persoon boven de 18 jaar. Begeleiders of ouders zijn voor hen verantwoordelijk.

De beheerder of dienstdoende museummedewerker zijn gerechtigd de pastorietuin, de begraafplaats en andere onderdelen van het Buitenmuseum ook tijdens de openingsuren af te sluiten. De weides kunnen alleen met toestemming van een museummedewerker worden betreden.

De expositieruimte “De Melkfabriek” kan alleen bereikt worden via Het Buitenmuseum. Deze ruimte kan worden verhuurd aan derden en in dat geval is de huurder/gebruiker verantwoordelijk voor een juiste en ordelijke gang van zaken en het toezicht daarop. Dat geldt ook voor afspraken over het parkeren van vervoermiddelen op het terrein, in het bijzonder voor personen die minder mobiel zijn. Museum Overschie is niet verantwoordelijk voor fouten die te wijten zijn aan derden. De museumbeheerder of museummedewerker kan te allen tijde bezoekers die zich niet aan dit reglement houden de toegang tot terrein of museum ontzeggen.

Hieronder worden achtereenvolgens de voorwaarden behandeld die gelden voor het Buitenmuseum en het “Binnenmuseum” Daaronder vallen de historische panden aan de Overschiese Dorpsstraat 134-138, de expositieruimte “De Melkfabriek” en andere voor bezoekers toegankelijke opstallen op het terrein.
Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van het museum en zijn desgewenst bij de ingang van het museum aan de Overschiese Dorpsstraat 136 verkrijgbaar. Zij worden ook aan huurders van een ruimte in het museum ter beschikking gesteld.

Buitenmuseum

 1. Bezoekers van het Buitenmuseum dienen zich in voorkomend geval te kunnen identificeren om hun toegangsrecht te kunnen vaststellen.
 2. Het verblijf van de bezoeker aan het Buitenmuseum is voor eigen rekening en risico. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade en of letsel waanneer dit rechtstreeks een gevolg is van opzet of grove schuld van het museum met dien verstande dat alleen die schade gedekt is waartegen het museum verzekerd is dan wel verzekerd had behoren te zijn. Dit naar redelijkheid en billijkheid.
 3. Bezoekers hebben alleen toegang op bestaande paden en verhardingen. Zij dienen respect te tonen voor plant en dier. Het voederen van vee is niet toegestaan tenzij met toestemming van een museummedewerker. Het plukken van fruit of bloemen kan alleen plaatsvinden met toestemming van een museummedewerker.
 4. Niet alle paden zijn rolstoeltoegankelijk. Desgewenst kunnen personen die minder goed ter been om assistentie verzoeken bij verplaatsingen over het terrein. Zij kunnen ook vragen om hun vervoermiddel op het terrein te plaatsen of het invalidentoilet in “De Melkfabriek” te mogen bezoeken.
 5. Het is zonder toestemming niet toegestaan om huisdieren op het terrein mee te nemen. Dit geldt niet voor blindengeleidehonden.
 6. Buitenmuseum Overschie is een rookvrij terrein. Er is geen rokershoek.
 7. In de zomer staan op het terrein een tiental banken en een aantal losse stoelen waarop men kan plaatsnemen. Het is toegestaan om daar meegebrachte etenswaren te nuttigen, mits men zelf zijn afval weer meeneemt of in een vuilnisbak werpt. Het is niet toegestaan om meegebrachte alcoholische of non-alcoholische dranken op het terrein te gebruiken. Doorgaans is het buitenterras op zondagmiddagen tussen 14.00 en 17.00 uur open voor de bestelling van consumpties.
 8. Men mag andere bezoekers niet hinderen of lastig vallen, ook niet door het gebruik van geluidsapparatuur of mobiele telefoons.
 9. Voor het maken van foto’s of films dient men toestemming te vragen aan de aanwezige museummedewerker. Deze mogen alleen openbaar worden gemaakt met toestemming van het museum.
 10. Het museum heeft het recht om al dan niet opzettelijk toegebrachte schade aan (kunst)voorwerpen of gebouwen op de bezoeker te verhalen.

Binnenmuseum

 1. Voor “De Melkfabriek” of de historische panden is een toegangsprijs verschuldigd. Alleen begunstigers van het museum zijn hiervan uitgezonderd. De geldende toegangsprijs is gepubliceerd op de website van het museum en ook zichtbaar vermeld bij beide ingangen.
 2. Voor evenementen of bijzondere (feest)dagen kan ontheffing van betaling worden verleend. De toegangsregels gelden ook voor deze categorie bezoekers. Bezoekers tot 18 jaar zijn vrijgesteld van betaling. Tot en met 12 jaar alleen onder begeleiding van iemand boven de 18 jaar.
 3. Het (snoep)winkeltje aan de Overschiese Dorpsstraat 136 is zonder toegangsprijs te bezoeken voor de aankoop van artikelen.
 4. Tentoongestelde voorwerpen en vitrines mogen niet worden aangeraakt tenzij dit door een museummedewerker wordt toegestaan. Bij groepsbezoek dienen begeleiders er op toe te zien dat de leden van de groep zich hieraan houden.
 5. Voor het Binnenmuseum gelden dezelfde aansprakelijkheidsregels als voor het Buitenmuseum. Zie boven onder artikel 2. Ook de hierboven genoemde artikelen 5, 6, 8, 9, en 10 zijn van toepassing op het Binnenmuseum. In geval van overmacht geldt geen aansprakelijkheid van het museum.
 6. Bezoekers die zich niet houden aan dit reglement kan de toegang gemotiveerd worden ontzegd.
 7. Klachten kunnen worden ingediend bij het bestuur van de stichting Museum Overschie. Dit kan via e-mail bestuur@museumoverschie.nl.